dnes je 11.12.2023

Input:

§ 194 ZP Náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti

25.4.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.8.194
§ 194 ZP Náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti

Mgr. Lenka Pavelková

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 22–29 – kolektivní smlouva

  • § 34b odst. 1 – právo zaměstnance na přidělování práce stanovené týdenní pracovní doby

  • § 38 – povinnosti vyplývající z pracovního poměru

  • § 74–77 – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

  • § 79 – stanovená týdenní pracovní doba

  • § 144 – splatnost a výplata odměny z dohody

  • § 305 – vnitřní předpis

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Komentář

Vše, co bylo uvedeno o náhradě mzdy nebo platu v § 192 a 193 ZP, platí i pro náhradu odměny z dohody o pracovní činnosti, případně dohody o provedení práce, pokud byl zaměstnanci zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč, která přísluší v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnanci, který pro zaměstnavatele pracuje na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Protože však podle § 74 odst. 2 ZP v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu (zaměstnanec tak může pracovat například podle potřeb zaměstnavatele), stanoví § 194, že pro účely poskytování náhrady odměny z dohody o pracovní činnosti platí pro zaměstnance zaměstnavatelem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel povinen pro tyto účely předem určit. Podle povahy a podmínek konkrétní dohody o pracovní činnosti, zejména s přihlédnutím k rozsahu sjednaných prací, sjednanému rozsahu pracovní doby a době, na kterou se dohoda uzavírá, kdy tato ujednání jsou povinnými náležitostmi této dohody, může jít o faktické, ale i fiktivní rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které nemusí odpovídat skutečnému průběhu vykonávaných prací, avšak podle něhož bude zaměstnanci v případě vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény) poskytována náhrada odměny z dohody.

Je tedy zřejmě praktické učinit tento účelový rozvrh týdenní pracovní doby do směn součástí dohody o pracovní činnosti a vyloučit tak případné budoucí spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ohledně tohoto rozvržení pracovní doby. Obdobně se postupuje u zaměstnance podle § 317 ZP, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Od 1. 1. 2012

Právní úprava reaguje na skutečnost, že podle nově vloženého § 7a ZNP zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže:

 • splňují podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a) ZNP a

 • byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč.

Účast na pojištění je jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání dohody o pracovní

Nahrávám...
Nahrávám...