dnes je 2.12.2023

Input:

§ 196 Rodičovská dovolená

18.4.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

2.8.196
§ 196 Rodičovská dovolená

Mgr. Lenka Pavelková

§ 196

Rodičovská dovolená

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Komentář

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 22-29 – kolektivní smlouva

  • § 34b odst. 1 – právo zaměstnance na přidělování práce stanovené týdenní pracovní doby

  • § 38 – povinnosti vyplývající z pracovního poměru

  • § 47 – nástup zaměstnance do práce po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou

  • § 53, 54 – zákaz výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru

  • § 191 – důležité osobní překážky v práci

  • § 216 odst. 2 – posuzování mateřské a rodičovské dovolené jako doby konání práce pro účely dovolené

  • § 217 odst. 5 – povinnost zaměstnavatele určit zaměstnanci a zaměstnankyni na jejich žádost dovolenou bezprostředně po skončení mateřské (rodičovské) dovolené

  • § 218 odst. 4 – určení nevyčerpané části dovolené z důvodu čerpání rodičovské dovolené po skončení rodičovské dovolené

  • § 232 – pracovní volno při zvyšování kvalifikace zaměstnance

  • § 301 písm. b) – využívání pracovní doby

  • § 305 – vnitřní předpis

 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

  • § 30, 31 – rodičovský příspěvek

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

Komentář

Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice Rady 96/34/ES o rámcové dohodě o rodičovské dovolené, směřující k zajištění práva na rodičovskou dovolenou pro oba rodiče, se v zákoníku práce promítá tím, že stanoví rodičovskou dovolenou jako důležitou osobní překážku v práci a umožňuje, aby v jejím rámci o dítě pečovali buď matka, nebo otec, nebo oba současně. Vždy je však podle § 196 ZP nezbytné, aby zaměstnankyně či zaměstnanec požádali zaměstnavatele o čerpání rodičovské dovolené. Jestliže zaměstnanec zaměstnavateli oznámí, že bude čerpat rodičovskou dovolenou v určitém rozsahu (například do maximální délky 3 let věku dítěte), je tímto oznámením vázán. Pozdější změna je možná jen na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele.

Délka rodičovské dovolené

Zaměstnavatel je povinen poskytnout rodičovskou dovolenou matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to kdykoli na jejich žádost a v rozsahu, o jaký požádají. Rodičovskou dovolenou lze však čerpat nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

V praxi často dochází k chybnému ztotožňování rodičovské dovolené s dobou, po kterou lze podle předpisů o státní sociální podpoře poskytovat rodičovský příspěvek. To je však třeba odmítnout, neboť rodičovská dovolená (s výjimkou případů převzetí dítěte do péče) ze zákona končí nejdéle dnem, v němž dítě dosáhlo věku 3 let, zatímco rodičovský příspěvek lze poskytovat až do 4 let věku dítěte (ve stanovených případech až do 7 let věku). Poskytování rodičovského příspěvku zásadně není vázáno na čerpání rodičovské dovolené a naopak. Proto také po dosažení 3 let věku dítěte (na rozdíl od rodičovské dovolené do 3 let věku dítěte) není zaměstnavatel již povinen poskytnout rodiči nebo oběma rodičům pracovní volno.

Žádost o rodičovskou dovolenou

V žádosti o rodičovskou dovolenou má zaměstnankyně či zaměstnanec určit rozsah (dobu) jejího čerpání, neboť to má pro oba účastníky pracovního poměru své praktické důsledky. Nebude-li totiž tento rozsah v žádosti určen, má se podle judikatury za to, že rodičovská dovolená bude čerpána až do uplynutí zákonem stanovené maximální doby (tedy do 3 let věku dítěte). Rozhodne-li se později zaměstnankyně nebo zaměstnanec, že čerpání rodičovské dovolené ukončí dříve a nastoupí zpět do zaměstnání, je nezbytné, aby se na této změně se zaměstnavatelem dohodli, neboť sám zaměstnanec nemůže jednostranně rozhodovat o zkrácení rodičovské dovolené, o kterou požádal a kterou již čerpá. Naopak ale může požádat o čerpání další části rodičovské dovolené, i když původně žádal o rodičovskou dovolenou v kratším rozsahu, a to až do doby, než dítě dosáhne 3 let věku. Zaměstnavatel je povinen žádosti zaměstnankyně nebo zaměstnance vyhovět.

Práce při rodičovské dovolené

Nástup výkonu práce v pracovněprávním vztahu, v němž je rodičovská dovolená poskytnuta, znamená vždy její ukončení, neboť to logicky vyplývá z povahy rodičovské dovolené jako překážky v práci, po dobu jejíhož trvání zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci. Není však vyloučeno, aby zaměstnankyně nebo zaměstnanec v pracovněprávním vztahu za trvání rodičovské dovolené vykonávali pro jiného nebo i téhož zaměstnavatele práci, avšak pokud jde o téhož zaměstnavatele, vždy na základě jiného pracovněprávního vztahu, než ve kterém čerpají rodičovskou dovolenou, přičemž u téhož zaměstnavatele se nemůže jednat ani o výkon prací stejného druhu.

Rodičovská dovolená není v běžné personální praxi ničím jiným než specifickým neplaceným volnem, na které má nárok zaměstnankyně či zaměstnanec (popřípadě oba), pokud pečují o dítě do tří let jeho věku. Poskytuje se na základě žádosti a v rozsahu, o který zaměstnanec či zaměstnankyně požádají.

Přerušení mateřské a rodičovské dovolené

Za zákonem stanovených podmínek dochází i k přerušení mateřské nebo rodičovské dovolené nástupem do práce po dobu, kdy dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu. V takovém případě se nevyčerpaná část mateřské nebo rodičovské dovolené poskytne ode dne opětovného převzetí dítěte zaměstnankyní nebo zaměstnancem do jejich péče, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Hmotné zabezpečení

Hmotné zabezpečení po dobu mateřské a rodičovské dovolené (včetně vyloučení souběhu poskytování peněžité pomoci a rodičovského příspěvku) upravují zákony o nemocenském pojištění a o státní sociální podpoře. Podle zákona o státní sociální podpoře lze poskytovat rodičovský příspěvek až do 4 let věku dítěte, zaměstnavatel však mezi 3. a 4. rokem věku dítěte není povinen poskytnout rodiči nebo oběma rodičům pracovní volno bez náhrady mzdy (viz § 30 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).

Novelou zákoníku práce od 1. 1. 2012 bylo v § 196 pouze provedeno zpřesnění pojmu "přísluší“, aby bylo jednoznačné, kde se nelze odchýlit. Jinak není ustanovení touto novelou dotčeno.

Podle judikatury soudů se za porušení

Nahrávám...
Nahrávám...