dnes je 13.8.2022

Input:

§ 44-47 ZP Společná ustanovení o změnách pracovního poměru a návrat do práce

14.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.44
§ 44-47 ZP Společná ustanovení o změnách pracovního poměru a návrat do práce

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 34 – pracovní smlouva

  • § 38 – povinnosti vyplývající z pracovního poměru

  • § 40 – změna obsahu pracovního poměru

  • § 41 – převedení na jinou práci

  • § 43 – přeložení

  • § 191 – výčet základních důležitých osobních překážek v práci

  • § 191a – pracovní volno v souvislosti s poskytováním dlouhodobé péče jiné fyzické osobě

  • § 195 – mateřská dovolená

  • § 196 – rodičovská dovolená

  • § 201 – výkon veřejné funkce

  • § 278 odst. 3 – definice projednání (s odborovou organizací)

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  • § 39 – důvody pro vznik nároku na ošetřovné

  • § 41a a násl. – dlouhodobé ošetřovné

  • § 55 a násl. – posuzování dočasné pracovní neschopnosti

Ustanovení § 44 až 47 ZP zahrnují právní úpravu, která se dá rozdělit do následujících témat:

 1. zánik důvodu pro přeložení zaměstnance na jiné místo výkonu práce nebo jeho převedení na jinou práci (§ 44 ZP),
 2. doporučení k převedení zaměstnance na jinou práci nebo k jeho přeložení (§ 45 ZP),
 3. projednání převedení na jinou práci s odborovou organizací (§ 46 ZP),
 4. návrat zaměstnance do práce a jeho pracovní zařazení po skončení překážky v práci (§ 47 ZP).

Zánik důvodů pro přeložení či převedení na jinou práci

Převedení zaměstnance na jinou práci nebo jeho přeložení k výkonu práce na jiné místo jsou opatření zpravidla dočasného charakteru. Tato dočasnost vyplývá z existence důvodů, ze kterých tak zaměstnavatel činí. Proto pokud odpadnou tyto důvody, nebo uplyne doba, na kterou se tak stalo, je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance zase podle pracovní smlouvy. To neplatí, pakliže se změna stane na základě dohody zaměstnance se zaměstnavatelem změnou trvalou.

Doporučení k převedení na jinou práci nebo přeložení

K výkonu jiné práce nebo na jiném místě může dojít také na základě žádosti samotného zaměstnance, podložené doporučením poskytovatele pracovnělékařských služeb v tom smyslu, že není vhodné (nikoliv nemožné či zakázané), aby dále konal dosavadní práci nebo pracoval na dosavadním pracovišti. Žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen vyslyšet a na jinou práci ho převést, resp. ho do jiného místa výkonu práce přeložit, pokud mu to dovolují nebo v budoucnu dovolí provozní možnosti. I v tomto případě platí pravidlo o vhodnosti takové práce, resp. pracoviště.

Projednání s odborovou organizací

V případě, že převedení na jinou práci vede ke změně pracovní smlouvy (práce, na kterou je zaměstnanec převáděn, neodpovídá podmínkám sjednaným s ním v pracovní smlouvě), zaměstnanec s takovým postupem zaměstnavatele nesouhlasí a celková doba převedení má být delší než 21 pracovních dnů v kalendářním roce, musí převedení zaměstnance na jinou práci předcházet projednání zaměstnavatele s odborovou organizací. Jde o to, aby se k takovému opatření odborová organizace vyjádřila. Její případné negativní stanovisko nebrání ale zaměstnavateli převedení na jinou práci realizovat.

Návrat do práce po skončení překážky v práci

Ustanovení § 47 ZP poskytuje speciální ochranu zaměstnancům, kteří se vracejí do zaměstnání po skončení některých překážek v práci, konkrétně po skončení

 • výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro odborovou organizaci, pro kterou byl zaměstnanec uvolněn v rozsahu pracovní doby,

 • vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení,

 • mateřské dovolené zaměstnankyně nebo rodičovské dovolené zaměstnance muže v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,

 • doby poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění se souhlasem zaměstnavatele podle ustanovení § 191a ZP,

 • doby ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiné

Nahrávám...
Nahrávám...