dnes je 23.6.2024

Input:

Povinnosti při vzniku pracovního poměru

5.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2.1
Povinnosti při vzniku pracovního poměru

Ing. Olga Krchovová

Činnosti předcházející vzniku pracovního poměru

Činnost Termín
Výběr nového zaměstnance z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností (v působnosti zaměstnavatele) Dle rozhodnutí zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru
Zajistit, aby se budoucí zaměstnanec před uzavřením pracovního poměru podrobil vstupní lékařské prohlídce (§ 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.) Před vznikem pracovního poměru
Seznámit nového zaměstnance s právy a povinnostmi, které by pro něj z pracovní smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní místo, vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru (§ 30 až 32 ZP) Před vznikem pracovního poměru
Shromáždění osobních údajů a souhlas uchazeče o zaměstnání s předáním osobních údajů(informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Dále informovat o právu zaměstnance k přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech – GDPR, § 31 ZP) Před vznikem pracovního poměru
Uzavřít pracovní smlouvu (§ 33, 34 ZP) Nejpozději v den vzniku pracovního poměru
Jmenování (§ 33 ZP) Nejpozději v den jmenování
Zajistit instruktáž o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a záznam uložit do osobního spisu (§ 103 a násl. ZP) Před začátkem výkonu práce

Činnosti ode dne vzniku pracovního poměru

Založit osobní spis (§ 312 ZP) V den vzniku pracovního poměru
Stanovit účel zpracování, informovat zaměstnance o zpracování a době uložení osobních údajů a provést písemný záznam o instruktáži týkající se zpracování jeho osobních údajům (článek 12 GDPR) V den vzniku pracovního poměru
Získat souhlas se zpracováním osobních údajů zaměstnance (je-li potřeba) (GDPR) V den vzniku pracovního poměru
Předat zaměstnanci písemnou informaci o jeho právech a povinnostech (§ 37 ZP) Nejpozději ve lhůtě 7 dnů od vzniku pracovního poměru
Založit mzdový list (§ 38j ZDP a § 35a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.) V den vzniku pracovního poměru, nejpozději však do první mzdové závěrky
Zjistit z údajů na zápočtovém listu nebo jinou formou (prohlášení), jaké srážky ze mzdy musí být prováděny (§ 294 OSŘ) V den vzniku pracovního poměru, nejpozději do první mzdové závěrky
Zjistit z insolvenčního rejstříku, zda bylo vůči zaměstnanci zahájeno insolvenční řízení, a v jaké fázi je insolvenční proces. Zda již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku a rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře (§ 421, 424 IZ) V den vzniku pracovního poměru
Oznámit soudu nebo jinému správnímu orgánu, který vydal nařízení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, že k zaměstnavateli nastoupil povinný (dlužník) jako nový zaměstnanec do zaměstnání (§ 294 OSŘ); jedná-li se o insolvenční srážku, je vhodné oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání též insolvenčnímu správci. Povinnost oznámit insolvenčnímu správci změnu zaměstnavatele je však na dlužníkovi. V případě, že bylo v dřívější době vydáno rozhodnutí o konkurzu nebo o oddlužení schválením splátkového kalendáře (bylo tudíž zasláno dřívějšímu plátci), je nutné požádat krajský soud, aby toto rozhodnutí bylo zasláno novému zaměstnavateli. Ihned po nástupu zaměstnance do zaměstnání (bez odkladu)
Učinit "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti" (§ 38k odst. 4 ZDP) Ćiní zaměstnanec nejpozději do 30 dnů po vstupu do zaměstnání
Při bezhotovostní výplatě mzdy uzavřít dohodu o převodu mzdy na účet a zjistit číslo účtu, na který bude mzda převáděna (§ 143 ZP) V den vzniku pracovního poměru, nejpozději však do první mzdové závěrky
Založit do osobního spisu prohlášení zaměstnance o příslušnosti ke zdravotní pojišťovně a doložit, že nový zaměstnanec je (není) pojištěncem státu; přijetí sdělení je zaměstnavatel povinen pojištěnci písemně potvrdit [ § 1012 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb.  ] V den vzniku pracovního poměru
Nahrávám...
Nahrávám...