dnes je 3.7.2020

Input:

Společně k povolení zaměstnání, k zaměstnanecké kartě i modré kartě

31.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.5.3 Společně k povolení zaměstnání, k zaměstnanecké kartě i modré kartě

Mgr. Petra Boušková

Ministerstvo vnitra právním předpisem stanovil seznam zemí (vyhláška č. 429/2010 Sb.), jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu i na jiném zastupitelském úřadu než ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Týká se to žadatelů o zaměstnaneckou kartu (ZamK) nebo modrou kartu (MK) EU.

Je třeba sledovat internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, kde bude na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam zveřejněna centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty EU a další aktuální informace týkající se nejen ZamK nebo MK EU, ale i zaměstnávání cizinců v jiných režimech (povolení k zaměstnání, zelená karta, informační karta atd.). Na těchto stránkách jsou k dispozici i tiskopisy pro zaměstnávání všech zahraničních pracovníků.

Další informace lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/cizinci

Výjimky

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta se nevyžaduje u cizince, který

a. obdržel azyl nebo doplňkovou ochranu na území ČR;

b. má povolení k trvalému pobytu na území ČR;

c. je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území ČR;

d. jehož výkon práce na území ČR nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce, a který je:

  • výkonným umělcem, sportovcem,

  • pedagogickým pracovníkem, akademickým pracovníkem vysoké školy,

  • vědeckým výzkumným nebo vývojovým pracovníkem, který je účastníkem vědeckého setkání,

  • žákem nebo studentem do 26 let věku,

  • osobou, která v ČR zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává,

  • osobou, která provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce,

a jehož pobyt na území ČR nepřesáhne sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce;

e. je zaměstnán na území ČR podle mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je ČR vázána;

f. je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelných pohrom a rovněž v případě humanitární pomoci;

g. je zaměstnán v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území České republiky vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem;

h. je akreditovaný v oblasti sdělovacích prostředků;

i. je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle zvláštního zákona;

j. se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání (soustavnou přípravou na budoucí povolání se rozumí doba denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba prezenčního studia na vysoké škole);

k. je vyslán na území České republiky v rámci poskytovaných služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie;

l. pobývá na území České republiky na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle písmene a) nebo b), nebo s cizincem, který na území České republiky pobývá na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu;

m. pobývá na území České republiky na základě povolení k