dnes je 3.7.2020

Input:

Zaměstnanecká karta

11.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.5.1 Zaměstnanecká karta

Mgr. Petra Boušková

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu 2011/98/EU byl v rámci české legislativy vytvořen pro zaměstnávání cizinců na území ČR nový typ jednotného dokladu nazvaný “zaměstnanecká karta“.

Zaměstnanecká karta (dále též „ZamK”) má tzv. duální charakter, tzn. že se jedná zároveň o povolení k zaměstnání i o povolení k pobytu, a je vydávaná na konkrétní pracovní místo, které je vedené v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných v režimu ZamK (dále jen „centrální evidence”). Vydávání zaměstnanecké karty je v kompetenci Ministerstva vnitra.

Volné pracovní místo

Volným pracovním místem obsaditelným v režimu zaměstnanecké karty se rozumí pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce Úřadu práce.

Podmínkou pro zveřejnění volného pracovního místa v centrální evidenci je, že zaměstnavatel k tomuto zveřejnění udělí souhlas.

Centrální evidence je vedena Ministerstvem práce a sociálních věcí a obsahuje

 • základní charakteristiku pracovního místa, tj.

  1. druh práce,
  2. místo výkonu práce,
  3. předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa,
  4. základní informace o pracovních a mzdových podmínkách,
 • informaci o tom, zda je zaměstnání na dobu neurčitou, nebo určitou, a jeho předpokládanou délku,

 • informace o možnostech ubytování, dojíždění do zaměstnání,

 • případně další informace, které zaměstnavatel požaduje zveřejnit.

Centrální evidence je volně přístupná pro veřejnost na internetových stránkách MPSV http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka a cizinec si v ní může vyhledat pracovní místo, na které by chtěl nastoupit. Na těchto stránkách je k dispozici i tiskopis žádosti o zaměstnaneckou kartu. K podané žádosti je cizinec povinen přiložit kromě náležitostí vyplývajících obecně ze zákona o pobytu cizinců i doklady osvědčující zaměstnavatelem požadovanou kvalifikaci.

Kompetence jednotlivých úřadů státní správy

Vstupovat do centrální evidence a provádět v ní právními předpisy stanovené úpravy je v kompetenci pověřených pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zahraničního obchodu a Ministerstva vnitra.

Ministerstvo práce a sociálních věcí je zodpovědné za vedení centrální evidence.

Zastupitelský úřad ČR v zahraničí, který přijme žádost cizince o zaměstnaneckou kartu na volné pracovní místo uvedené v centrální evidenci, vyznačí v této evidenci podání žádosti o vydání ZamK, případně vyznačí i zpětvzetí této žádosti. Konkrétní pracovní místo se tím v centrální evidenci zablokuje. Při podání žádosti platí žadatel o ZamK správní poplatek ve výši 1 000 Kč v příslušném ekvivalentu v cizí měně. Žádost cizince se následně odešle Ministerstvu vnitra k dalšímu řízení.

Ministerstvo vnitra vyznačí v centrální evidenci taktéž podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty, pokud tato žádost byla podána na území ČR, případně vyznačí i zpětvzetí této žádosti. Do 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání ZamK, případně do 90 dnů ve zvlášť složitých případech, rozhodne, zda cizinci vyhoví, či nevyhoví. V centrální evidenci vyznačí den, kdy bylo rozhodnuto o žádosti, den převzetí potvrzení o splnění podmínek pro vydání ZamK, nebo den, kdy bylo řízení o žádosti vydání ZamK zastaveno.

Zastupitelský úřad ČR v zahraničí na základě informace podané Ministerstvem vnitra vyzve cizince k převzetí vstupního víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty. Cizinec do 3 dnů ode dne vstupu na území ČR je povinen se osobně dostavit na předem stanovené pracoviště Ministerstva vnitra ke zpracování údajů