dnes je 23.6.2024

Input:

§ 117 ZP Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2.6.117
§ 117 ZP Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Ing. Ivan Tomší

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 101, 102 – vymezení ztíženého a zdraví škodlivého pracovního prostředí

 • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

  • § 6 – ztížené pracovní prostředí

  • § 7 – výše příplatku ke mzdě

Příplatek

Za výkon prací ve ztíženém pracovním prostředí přísluší podle § 117 ZP zaměstnanci navíc ke mzdě, na kterou zaměstnanci vzniklo právo, příplatek. Tímto příplatkem se kompenzuje výkon prací spojený s mimořádnými obtížemi, omezeními nebo s případnými následky, které by mohl mít výkon práce v prostředí pod vlivem ztěžujících faktorů.

Minimální výši příplatku stanoví podle uvedeného ustanovení zákoníku práce vláda nařízením, avšak nemůže ji stanovit nižší než 10 % základní sazby minimální mzdy, uvedenou v § 111 odst. 2 ZP (48,10 Kč za hodinu). Nemůže ji tedy stanovit nižší než 4,81 Kč (10 % z 48,10 Kč).

Výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí stanovila vláda v § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ve výši nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy stanovené v § 2 a podle § 5 odst. 1 tohoto nařízení. Podle toho činí minimální výše příplatku nejméně 10 % z hodinové základní sazby minimální mzdy platné v období od 1. ledna 2024, tedy 10 % ze 112,50 Kč, tj. nejméně 11,25 Kč při 40hodinové stanovené týdenní pracovní době, 11,613 Kč při 38,75hodinové stanovené týdenní pracovní době a 12,00 Kč při 37,5hodinové stanovené týdenní pracovní době.

Takto je stanovena výše příplatku za práci vykonávanou ve ztíženém pracovním prostředí s výjimkou práce ve ztíženém pracovním prostředí spočívajícím v rozdělení směny nebo výkonu práce zaměstnavatelem, které v souhrnu činí alespoň 90 minut, jestliže je v době přerušení výkonu práce pro zaměstnance nedostupné jeho obvyklé společenské prostředí a sociální zázemí, nebo je jejich dostupnost značně ztížena, nebo je ztížena ochrana místa, ve kterém musí zaměstnanec dobu přerušení práce trávit, před klimatickými a jinými nepříznivými vlivy [§ 6 odst. 2 písm. l)], kdy je nutno výši příplatku ke mzdě určit nejméně ve výši 10 % základní hodinové sazby minimální mzdy stanovené v § 2 a § 5 odst. 1 za hodinu práce odpracovanou v rozdělené směně nebo při rozděleném výkonu práce.

Minimální výše příplatku se stanoví zvlášť za každý z 12 ztěžujících (rizikových) faktorů uvedených v ustanovení § 6 odst. 2 tohoto nařízení. Splňuje-li zaměstnanec například podmínky pro vznik práva na příplatek z titulu chemických látek a zároveň biologických činitelů, přísluší mu příplatek ve výši nejméně 20 % základní sazby minimální mzdy.

Ztížené pracovní prostředí

Ztížené pracovní prostředí vymezila vláda pro účely poskytování příplatku v § 6 nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Podle tohoto ustanovení se ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku podle § 117 ZP rozumí prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění.

Ztěžujícím vlivem se rozumí:

 • prach, jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než trojnásobek hodnoty přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem, kterým je § 9 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Expoziční limity pro prach jsou upraveny v příloze č. 3 k tomuto nařízení vlády v části A v tabulkách č. 1 až 5;

 • chemické látky, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší překračují hodnotu nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovené zvláštním právním předpisem (§ 9 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů) nebo, pokud pro danou látku není hodnota nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovena, překračují-li trojnásobek hodnoty jejího přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem ( § 9 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů); nejvyšší přípustné koncentrace a přípustné expoziční limity chemických látek jsou upraveny v příloze č. 2 části A k uvedenému nařízení vlády;

 • směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých chemických látek v ovzduší z jejich hodnot přípustného expozičního limitu je vyšší než 2; postup pro stanovení přípustného expozičního limitu směsi chemických

Nahrávám...
Nahrávám...