dnes je 6.12.2019
Input:

§ 356 Formy průměrného výdělku

7.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.356
§ 356 Formy průměrného výdělku

JUDr. Bořivoj Šubrt

Úplné znění

Díl 4
Formy průměrného výdělku

§ 356

 1. (1) Průměrný výdělek se zjistí jako průměrný hodinový výdělek.
 2. (2) Má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek, přepočítá se průměrný hodinový výdělek na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce; průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce.
 3. (3) Má-li být uplatněn průměrný měsíční čistý výdělek, zjistí se tento výdělek z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 100), pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 101) a zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 102), vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje.
Komentář
Komentář
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • § 67 odst. 1 až 3 – odstupné

  • § 125 – příplatek na noční práci (k platu)

  • § 126 odst. 1 – příplatek za práci v sobotu a neděli (k platu)

  • § 127 odst. 1 – plat nebo náhradní volno za práci přesčas (k platu)

  • § 130 odst. 1 – příplatek za rozdělenou směnu (k platu)

  • § 132 – příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah (k platu)

  • § 192 odst. 2 – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě

  • § 222 odst. 1 – náhrada mzdy za dovolenou

  • § 257 odst. 2 – náhrada škody u obecné odpovědnosti zaměstnance

  • § 258 – náhrada škody u odpovědnosti za nesplnění povinnosti k odvracení škody

  • § 260 odst. 2 – náhrada škody u společné odpovědnosti za schodek

  • § 313 odst. 2 – potvrzení o průměrném výdělku

  • § 352 – vymezení formy průměrného výdělku

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

  • § 50 odst. 1 – výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci

Poznámka: Jako související jsou převážně uvedena ustanovení, v nichž je Zákoníkem práce výslovně uváděno použití průměrného hodinového nebo průměrného měsíčního výdělku. V řadě dalších ustanovení zákoník práce použití průměrného výdělku stanoví, avšak není uvedena jeho forma – podle okolností tak bude použit průměrný hodinový nebo měsíční výdělek (ten například pro určení stálé mzdy v kontu pracovní doby).
Komentář
Komentář

Průměrný hodinový a měsíční výdělek

Úprava forem průměrného výdělku se oproti § 17 odst. 5 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, zjednodušila. Základní formou průměrného výdělku je pouze průměrný hodinový výdělek a nikoliv též průměrný denní (směnový) výdělek. Průměrný měsíční výdělek se zjišťuje z průměrného hodinového výdělku, pro což zákon stanoví jednoznačný závazný postup. Přepočtový koeficient vychází z počtu 365,25 dnů v průměrném roce, což při vydělení 12 a 7 představuje průměrný počet týdnů v měsíci 4,348. Toto číslo bude násobeno stanovenou týdenní pracovní dobou zaměstnance nebo jeho sjednanou kratší pracovní dobou. Vzorec pro přepočet průměrného hodinového výdělku (PHV) na průměrný měsíční výdělek (PMV) je následující:

PMV = PHV x (TPD x 4,348)

přičemž TPD je stanovená týdenní pracovní doba nebo sjednaná