dnes je 11.12.2023

Input:

§ 37 ZP Informování o obsahu pracovního poměru

27.4.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

2.2.37
§ 37 ZP Informování o obsahu pracovního poměru

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 31 – povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovní smlouvy

  • § 34 – náležitosti pracovní smlouvy

  • § 36 – vznik pracovního poměru

  • § 38 odst. 3 – povinnost zaměstnavatele informovat odborovou organizaci o nově vzniklých pracovních poměrech

  • § 363 – ustanovení, kterými se zpracovávají předpisy EU

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění

  • § 12 a 25 – přestupky a správní delikty mj. na úseku pracovního poměru (týkající se též porušení povinnosti při vzniku tohoto pracovněprávního vztahu)


Komentář

Již do výběrového řízení vstupuje uchazeč o zaměstnání s nějakou představou o tom, za jakých podmínek by práci u daného zaměstnavatele konal, čeho by se mu dostávalo, za co by nesl odpovědnost apod. Základní informace lze vyčíst z nabídky pracovního místa, prostřednictvím které zaměstnavatel zpravidla hledá vhodného zaměstnance, další informace může sdělit přímo personalista při samotném výběru.

Jakmile se ale dostane výběr zaměstnance do fáze před uzavřením pracovní smlouvy (rozuměj též před jmenováním na vedoucí pracovní místo), četnost informací logicky zesiluje, aby se uchazeč o zaměstnání mohl definitivně rozhodnout, jestli na nabídku zaměstnavatele přistoupí, či nikoliv. Tomu odpovídá ostatně povinnost zaměstnavatele podle § 31 ZP, tedy povinnost před uzavřením pracovní smlouvy seznámit fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní místo vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru" (blíže viz komentář k tomuto ustanovení).

Když pak zaměstnanci vznikne pracovní poměr (ke dni sjednanému v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce, nebo ke dni uvedenému jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance), na primární seznámení uchazeče o zaměstnání navazují nové povinnosti zaměstnavatele dle ustanovení § 37 ZP, a to povinnost písemně informovat zaměstnance do 1 měsíce o právech a povinnostech vyplývajících mu z pracovního poměru, pokud je neobsahuje pracovní smlouva, a povinnost seznámit zaměstnance při nástupu do práce s pracovním řádem, s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež musí při své práci dodržovat, s kolektivní smlouvou (pokud byla u zaměstnavatele uzavřena) a vnitřními předpisy.

Obecná informace

Dá se předpokládat, že o většině požadovaných údajů bude zaměstnavatel písemně informovat zaměstnance prostřednictvím různých dokumentů (pracovní smlouva, mzdový nebo platový výměr apod.). K vyhotovení speciální písemné informace tak dochází pouze ohledně údajů, které do takových dokumentů zahrnuty nejsou, popř. se v písemné informaci na tyto dokumenty odkazuje.

Nutno upozornit, že na pracovní poměry sjednané na dobu kratší než 1 měsíc se povinnost písemně informovat zaměstnance o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru nevztahuje

Informace při vyslání do ciziny

Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu, je povinen jej předem informovat o předpokládané době trvání tohoto vyslání a o měně, ve které mu bude vyplácena mzda nebo plat. Údaj týkající se měny může být nahrazen odkazem na příslušný právní předpis, na kolektivní smlouvu nebo na vnitřní předpis.

Informace při nástupu do práce

Jakmile zaměstnanec nastoupí do práce, musí být dle ustanovení § 37 odst. 5 ZP seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy. Dodržení této povinnosti je ostatně v zájmu samotného zaměstnavatele, aby mohl třeba dovozovat (a prokázat), že zaměstnanec se dopustil porušení "pracovní kázně" tím, že jednal v rozporu s vnitřním předpisem zaměstnavatele.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Od 1. 1. 2012

Znění ustanovení § 37 ZP je prakticky totožné se zněním před novelou ZP. K drobné změně došlo jen v odstavci 3 písm. g), týkajícím se kolektivních smluv, které upravují pracovní podmínky zaměstnance. Účastníci kolektivní smlouvy jsou nově (a správně) označeni za její smluvní strany.

Co je a není informace

Ke splnění informační povinnosti dává sice ZP zaměstnavateli lhůtu 1 měsíce od vzniku pracovního poměru, ale zaměstnavatelé s tím neotálejí a plní ji zpravidla hned. Často přímo prostřednictvím pracovní smlouvy, protože návětí ustanovení § 37 ZP zní: "Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru...". Mnozí personalisté si to vysvětlují tak, že primárním dokumentem, v němž by měly být požadované údaje obsaženy, je právě pracovní smlouva.

S takovým závěrem nelze souhlasit a uvedený postup nelze ani doporučit. Citované návětí má význam ohledně těch údajů, které mají smluvní povahu a jsou tedy dohodnuty mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (jde

Nahrávám...
Nahrávám...