dnes je 2.12.2023

Input:

§ 37 ZP Informování o obsahu pracovního poměru

6.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

2.2.37
§ 37 ZP Informování o obsahu pracovního poměru

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 31 – povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovní smlouvy

  • § 34 – náležitosti pracovní smlouvy

  • § 36 – vznik pracovního poměru

  • § 37a – informování zaměstnanců vysílaných na území jiného státu

  • § 38 odst. 3 – povinnost zaměstnavatele informovat odborovou organizaci o nově vzniklých pracovních poměrech

  • § 77a – informace o obsahu pracovněprávního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce

  • § 363 – ustanovení, kterými se zpracovávají předpisy EU

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 12 a 25 – přestupky mj. na úseku pracovního poměru (týkající se též porušení informační povinnosti)


Již do výběrového řízení vstupuje uchazeč o zaměstnání s nějakou představou o tom, za jakých podmínek by práci u daného zaměstnavatele konal, čeho by se mu dostávalo, za co by nesl odpovědnost apod. Základní informace lze vyčíst z nabídky pracovního místa, jejímž prostřednictvím zaměstnavatel zpravidla hledá vhodného zaměstnance, další informace může sdělit přímo personalista při samotném výběru.

Jakmile se ale dostane výběr zaměstnance do fáze před uzavřením pracovní smlouvy (rozuměj též před jmenováním na vedoucí pracovní místo), četnost informací logicky zesiluje, aby se uchazeč o zaměstnání mohl definitivně rozhodnout, jestli na nabídku zaměstnavatele přistoupí, či nikoliv. Tomu odpovídá ostatně povinnost zaměstnavatele podle § 31 ZP, tedy povinnost před uzavřením pracovní smlouvy seznámit fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní místo vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru" (blíže viz komentář k tomuto ustanovení).

Když pak zaměstnanci vznikne pracovní poměr (ke dni sjednanému v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce, nebo ke dni uvedenému jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance), na primární seznámení uchazeče o zaměstnání navazují nové povinnosti zaměstnavatele dle ustanovení § 37 ZP, a to povinnost písemně informovat zaměstnance o údajích vztahujících se k obsahu pracovního poměru, pokud je neobsahuje pracovní smlouva, a povinnost seznámit zaměstnance při nástupu do práce s pracovním řádem, s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež musí při své práci dodržovat, s kolektivní smlouvou (pokud byla u zaměstnavatele uzavřena) a vnitřními předpisy.

Základní pravidla

Dá se předpokládat, že o většině požadovaných údajů bude zaměstnavatel písemně informovat zaměstnance prostřednictvím různých dokumentů (pracovní smlouva, mzdový nebo platový výměr apod.). K vyhotovení speciální písemné informace tak dochází zpravidla pouze ohledně údajů, které do takových dokumentů zahrnuty nejsou, popř. se v písemné informaci na tyto dokumenty odkazuje. Není ale vyloučeno a odpovídá to i principu přehlednosti, aby zaměstnavatel do jednotného dokumentu zahrnul též informace, o kterých se zaměstnanec dozvěděl i z jiných zdrojů.

Zákoník práce vyžaduje po zaměstnavateli, aby zaměstnance písemně informoval o stanovených údajích ve lhůtě 7 dnů od vzniku pracovního poměru. Dojde-li ke změně příslušného údaje, musí o ní zaměstnavatel písemně informovat zaměstnance bezodkladně, nejpozději však v den, kdy změna nabývá účinnosti. To neplatí v případě změny právních předpisů, kolektivních smluv nebo vnitřních předpisů.

Nutno upozornit, že informační povinnost co do obsahu pracovního poměru má zaměstnavatel bez ohledu na to, na jak dlouhou dobu byl pracovní poměr sjednán. V současné době už neplatí výjimka, která se do 30. 9. 2023 vztahovala na pracovní poměry sjednané na dobu kratší než 1 měsíc.

Valnou většinu povinných údajů lze nahradit odkazem na právní předpis, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis. Je na zaměstnavateli, aby zvážil, jak ke splnění této povinnosti s ohledem na její účel přistoupí. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejnilo na svých internetových stránkách www.mpsv.cz vzorový formulář písemné informace, a to s rozlišením pro zaměstnavatele odměňující mzdou a zaměstnavatele, kteří zaměstnancům poskytují za jejich práci plat. U jednotlivých údajů je přitom podrobně vysvětleno, co se jím rozumí.

Není vyloučeno, aby zaměstnavatel poskytl zaměstnanci informaci v elektronické podobě. V takovém případě musí být ale informace zaměstnanci přístupná takovým způsobem, aby si ji mohl uložit a vytisknout. Zaměstnavatel je přitom povinen uschovat si doklad o předání informace zaměstnanci.

Informace při nástupu do práce

Jakmile zaměstnanec nastoupí do práce, musí být dle § 37 odst. 5 ZP seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy. Dodržení této povinnosti je ostatně v zájmu samotného zaměstnavatele, aby mohl třeba dovozovat (a prokázat), že se zaměstnanec dopustil porušení "pracovní kázně" tím, že jednal v rozporu s vnitřním předpisem zaměstnavatele.


Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Od 1. 1. 2012

Znění ustanovení § 37 ZP je prakticky totožné se zněním před novelou ZP. K drobné změně došlo jen v odstavci 3 písm. g), týkajícím se kolektivních smluv, které upravují pracovní podmínky zaměstnance. Účastníci kolektivní smlouvy jsou nově (a správně) označeni za její smluvní strany.

Od 1. 10. 2023

Novelou zákoníku práce došlo k významným změnám co do délky lhůty pro splnění informační povinnosti (namísto 1 měsíce je to nyní jen 7 dnů od vzniku pracovního poměru a při změnách údajů se tak musí stát nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti), zákon už nepřipouští žádné výjimky (dříve pro pracovní poměry sjednané na dobu kratší 1 měsíce) a podstatně se rozšířil výčet údajů,

Nahrávám...
Nahrávám...