dnes je 2.12.2023

Input:

Změny v pracovním právu pro rok 2020

9.1.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

1.1
Změny v pracovním právu pro rok 2020

JUDr. Petr Bukovjan

O roku 2019 jsme psali, že v oblasti pracovního práva nepřinese zřejmě žádné výraznější změny. Zrušení karenční doby od 1. 7. 2019 za výraznou změnu opravdu považovat nešlo a ničeho dalšího se zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP”), nedočkal.

Rok 2020 může a nemusí proběhnout v podobném duchu, to bude záležet na tom, zdali bude, či nebude přijata větší novela zmíněného právního předpisu (viz dále). Níže upozorňujeme na vybrané změny, které se mohou práce personalistů či mzdových účetních v roce 2020 dotknout.

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

S účinností od 1. 1. 2020 došlo jako již tradičně ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Novela zmíněného nařízení vlády vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 347/2019.

Měsíční minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu (plný pracovní úvazek) se zvýšila z částky 13 350 Kč na částku 14 600 Kč a minimální mzda za hodinu z částky 79,80 Kč na částku 87,30 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin; pro jiné délky stanovené týdenní pracovní doby se tato sazba přepočítává a činí u stanovené týdenní pracovní doby 38,75 hodiny částku 90,20 Kč a u stanovené týdenní pracovní doby 37,5 hodiny částku 93,20 Kč). Analogicky se zvýšily též měsíční a hodinové sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Změny v odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy

Jako každoročně došlo začátkem roku 2020 ke změnám v nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a tedy v právní úpravě odměňování zaměstnanců platem. Pomineme-li dvě doplnění v příloze k nařízení vlády týkající se poskytování zvláštního příplatku, spočívají letošní změny jednak v navýšení platových tarifů, jednak ve zrušení jejich první stupnice (tzv. první platové tabulky). Stalo se tak prostřednictvím změnového nařízení č. 300/2019 Sb.

Platové tarify výše uvedených zaměstnanců se zvýšily tentokrát o pevnou částku 1 500 Kč. Výjimkou jsou pedagogičtí pracovníci, kterým bylo přidáno v platových tarifech o 8 %.

Významnou novinkou je zrušení dosavadní první stupnice platových tarifů. Podle ní byli do 31. 12. 2019 odměňováni ti zaměstnanci, které nešlo zařadit pod ostatní, speciální stupnice platových tarifů. Šlo zejména o zaměstnance v  kultuře, nepedagogické zaměstnance v regionálním školství, zaměstnance zajišťující ekonomické, provozní, technické, personalistické a administrativní práce v sociálních službách, nebo zaměstnance v organizačních složkách a v některých příspěvkových organizacích zřizovaných územními samosprávnými celky. Odměňování těchto zaměstnanců se od 1. 1. 2020 řídí stejnými platovými tarify jako např. u zaměstnanců uvedených v § 303 odst. 1 ZP nebo u úředníků územních samosprávných celků. U těchto zaměstnanců tak platové tarify stouply vlastně „dvakrát”.

K úpravě došlo také v nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to novelou publikovanou pod číslem 352/2019 Sb. Jak vyplývá z důvodové zprávy k novele, jde o reakci na to, že v průběhu času dochází vlivem organizačních změn, technického a technologického vývoje a úprav působnosti ke změnám, které ovlivňují jejich vymezení a zařazení do platových tříd. Proto bylo nezbytné katalog prací ve veřejných službách a správě doplnit o nové práce a správní činnosti (např. Kontrolor Nejvyššího kontrolního úřadu), aktualizovat jejich formulace (např. Pracovník odborného zacházení ve vězeňství nebo Referent správy vězeňství) a zařazení do jiných platových tříd (např. Uklízeč v dílu 1.05) nebo vypustit ty práce a činnosti, které se již nevykonávají (např. Terapeut tradiční čínské medicíny).

Elektronické neschopenky

Zákonem č. 164/2019 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2020 ke změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a byl spuštěn v plném provozu systém elektronických neschopenek (tzv. eNeschopenka). Vše potřebné o tomto systému včetně praktických základních informací pro zaměstnavatele lze dohledat na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) www.cssz.cz, konkrétně v rubrice eNeschopenka. Zaměstnavatel si musí v této souvislosti uvědomit především následující:

1) Rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti už neobsahuje žádný díl pro zaměstnavatele. Zaměstnanec tedy zaměstnavateli už nic takového ani nepředkládá. Výplata náhrady mzdy (platu, odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) v období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance tak již logicky není vázána na předložení příslušných dokladů z jeho strany.

2) Zaměstnanec má pořád dle § 206 odst. 1 ZP povinnost uvědomit zaměstnavatele bez zbytečného průtahu (telefonicky, elektronicky či jiným prokazatelným způsobem) o překážce v práci, v daném případě o své dočasné pracovní neschopnosti a o předpokládané době jejího trvání. Porušení této povinnosti zaměstnancem je porušením „pracovní kázně”. Zaměstnanec musí současně pamatovat na to, že mu dle novelizovaného ustanovení § 129 odst. 1 písm. d)odst. 2 ZNP hrozí pokuta od okresní správy sociálního zabezpečení až do výše 20 000 Kč za nesplnění povinnosti dle ustanovení § 64 odst. 1 písm. o) téhož zákona „informovat neprodleně zaměstnavatele o rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény) včetně čísla nebo identifikátoru rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, o rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (karantény), o době jejího trvání a v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti i o změně místa pobytu nebo doby a rozsahu povolených vycházek”.

3) O dočasné pracovní neschopnosti

Nahrávám...
Nahrávám...