dnes je 1.6.2020

Input:

Povolování k výkonu činnosti dítěte v oblasti kulturní, sportovní nebo reklamní

16.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5 Povolování k výkonu činnosti dítěte v oblasti kulturní, sportovní nebo reklamní

JUDr. Zdeňka Leiblová, Mgr. Monika Chromečková

Práce fyzických osob do 15 let nebo i starších do skončení povinné školní docházky je podle § 34 NOZ zakázána. Tyto osoby mohou vykonávat jen činnost uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní za podmínek stanovených v § 121-124 ZZ.

Práce pro děti

Zákon o zaměstnanosti považuje za dítě osobu mladší 15 let nebo starší do doby ukončení povinné školní docházky. Dítě může uvedenou činnost vykonávat pro právnickou nebo fyzickou osobu, jestliže je tato činnost přiměřená jeho věku, není pro něj nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo docházce do školy a nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj.

Povolení

K výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti musí mít dítě povolení od krajské pobočky Úřadu práce. O povolení k výkonu uvedených činností rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce na základě písemné žádosti podané zákonným zástupcem dítěte či opatrovníkem, a to podle trvalého bydliště dítěte nebo nemá-li trvalé bydliště, tak podle místa, kde se zdržuje.

Provozovatel musí mít činnost zapsanou v předmětu své činnosti. V povolení úřadu práce stanoví rozsah a podmínky pro výkon činností dítěte, dále stanoví rozvrh odpočinku a způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti. Provozovatel je povinen zajistit soustavný dohled nad dítětem, pokud ho nevykonává zákonný zástupce. Také musí zajistit vhodné podmínky k činnosti. Dále je povinen pro případ náhrady škody včetně náhrady škody na zdraví sjednat pojištění, které se uvádí v povolení.

Povolení zahrnuje:

 • pro uměleckou a kulturní činnost – provádění činnosti v oblasti např. hudební, pěvecké a taneční, dále vytváření autorských děl nebo provádění uměleckých výkonů podle autorského zákona,

 • pro reklamní činnost – propagaci výrobků, služeb nebo jiných předmětů a činností v modelingu,

 • pro sportovní činnost – provádění sportovních výkonů na veřejnosti.

Žádost o povolení

Žádost o povolení k uvedeným činnostem musí obsahovat:

 • identifikační údaje dítěte a jeho zákonného zástupce,

 • písemný souhlas dítěte k této činnosti (pokud je dítě schopné jej dát s ohledem na věk),

 • lékařský posudek ne starší 3 měsíce,

 • popis činností, které bude dítě vykonávat,

 • identifikační údaje o provozovatelích činností,

 • dobu provozování činnosti.

Činnosti dětí bez povolení

Za činnost dítěte, která nepodléhá povolení (nemusí se o ni žádat), je považována činnost:

 • zájmová kulturní činnost v amatérských souborech a základních uměleckých školách,

 • vystupování na uměleckých a kulturních akcích pořádaných školou, školským zařízením nebo ústavy sociální péče a jejich zařízeními (nebo na akcích, kde se organizačně podílí),

 • výchovná a vzdělávací činnost ve školách a školských zařízeních podle vzdělávacích programů,

 • účast na uměleckých a sportovních soutěžích, pokud nejde o činnosti za odměnu,

 • mimoškolní výchova a nekomerční zájmové aktivity, nejsou-li za odměnu.

Účastníkem řízení o povolení výkonu činnosti dítěte je také fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem. Dalšími účastníky řízení je dítě a jeho zákonný zástupce.

Délka povolení

Povolení se