dnes je 23.6.2024

Input:

Překážky z důvodu obecného zájmu

28.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.8.2.5 Překážky z důvodu obecného zájmu

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc

Obecně platí, že k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu poskytne zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu (§ 200 ZP). Náhrada mzdy (platu) v těchto případech přísluší jen tehdy, stanoví-li to zákoník práce nebo bylo-li to dohodnuto, popřípadě stanoveno vnitřním předpisem.

Zaměstnanci, pracujícímu na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nenáleží po dobu trvání těchto překážek náhrada odměny z dohody, není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak.

Při výkonu veřejné funkce (§ 201) nebo občanské povinnosti (§ 202) přísluší zaměstnanci náhrada mzdy, kterou mu poskytuje jeho zaměstnavatel jen tehdy, je-li zaměstnanec uvolněn podle zvláštního právního předpisu (jde např. o povinnost svědčit u soudu). V tomto případě pak právnická nebo fyzická osoba, pro kterou je uvolněný zaměstnanec činný, refunduje zaměstnavateli náhradu mzdy, pokud od tohoto nároku neustoupil (§ 206 odst. 4).

Jiné úkony v obecném zájmu jsou uvedeny v § 203, a to:

s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku k výkonu funkce člena

  • orgánu odborové organizace,

  • rady zaměstnanců nebo volební komise, jakož i zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona (§ 283 až 285),

  • vyjednávacího výboru nebo evropské rady zaměstnanců (§ 288 až 298),

  • orgánu právnické osoby voleného za zaměstnance podle zvláštního právního předpisu,

  • vyjednávacího výboru a člena výboru zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu,

bez náhrady mzdy nebo platu:

  • k účasti na schůzích odborové organizace,

  • pro činnost vedoucích táborů pro děti a mládež,

  • pro činnost zprostředkovatele a rozhodce při kolektivním vyjednávání (jsou za tuto činnost odměňováni samostatně),

  • pro činnost dobrovolného zdravotníka,

  • pro činnost funkcionáře při sportovní nebo kulturní akci.

Za zvláštní případ lze považovat volby do rady zaměstnancůdo funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto volby vyhlašuje zaměstnavatel (§ 283) a i když lze předpokládat, že je vyhlásí tak, aby volby proběhly mimo pracovní dobu, může se stát, že zasáhnou do pracovní doby. Pak zaměstnavatel poskytne za dobu, po kterou do pracovní doby zasáhly, pracovní volno s náhradou mzdy, neboť půjde o překážku v práci na jeho straně. Zákonem č. 126/2008 Sb. bylo upraveno znění § 203 odst. 2 písm. a) zákoníku práce tím, že byla doplněna činnost členů vyjednávacího výboru nebo evropské rady zaměstnanců a stejně tak členů vyjednávacího výboru a členů výboru zaměstnanců. Touto změnou byly odstraněny pochybnosti o tom, zda lze v těchto případech považovat výkon uvedených funkcí za překážku v práci s náhradou mzdy.

Příklad

Příklad

Zaměstnanec při cestě do zaměstnání, která vede kolem rybníka, zahlédl, jak se pod chlapcem, který se klouzal na zamrzlé hladině, probořil led. Zaměstnanci se

Nahrávám...
Nahrávám...