dnes je 23.6.2024

Input:

Překážky z důvodu obecného zájmu

11.10.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.8.2.5 Překážky z důvodu obecného zájmu

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc

Obecně platí, že k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu poskytne zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu (§ 200 ZP). Náhrada mzdy (platu) v těchto případech přísluší jen tehdy, stanoví-li to zákoník práce nebo bylo-li to dohodnuto, popřípadě stanoveno vnitřním předpisem.

Zaměstnanci, pracujícímu na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nenáleží po dobu trvání těchto překážek náhrada odměny z dohody, není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak.

Při výkonu veřejné funkce (§ 201) nebo občanské povinnosti (§ 202) přísluší zaměstnanci náhrada mzdy, kterou mu poskytuje jeho zaměstnavatel jen tehdy, je-li zaměstnanec uvolněn podle zvláštního právního předpisu (jde např. o povinnost svědčit u soudu). V tomto případě pak právnická nebo fyzická osoba, pro kterou je uvolněný zaměstnanec činný, refunduje zaměstnavateli náhradu mzdy, pokud od tohoto nároku neustoupil (§ 206 odst. 4).

Jiné úkony v obecném zájmu jsou uvedeny v § 203, a to:

s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku k výkonu funkce člena

  • orgánu odborové organizace,

  • rady zaměstnanců nebo volební komise, jakož i zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona (§ 283 až 285),

  • vyjednávacího výboru nebo evropské rady zaměstnanců (§ 288 až 298),

  • orgánu právnické osoby voleného za zaměstnance podle zvláštního právního předpisu,

  • vyjednávacího výboru a člena výboru zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu,

bez náhrady mzdy nebo platu:

  • k účasti na schůzích odborové organizace,

  • pro činnost vedoucích táborů pro děti a mládež,

  • pro činnost zprostředkovatele a rozhodce při kolektivním vyjednávání (jsou za tuto činnost odměňováni samostatně),

  • pro činnost dobrovolného zdravotníka,

  • pro činnost funkcionáře při sportovní nebo kulturní akci.

Za zvláštní případ lze považovat volby do rady zaměstnancůdo funkce zástupce pro oblast bezpečnosti

Nahrávám...
Nahrávám...